Baz İstasyonlarının Kira ve Ruhsat Bedelleri Belli Oldu

Baz istasyonları kira bedelleri

Elektronik haberleşme hizmetinin sekteye uğraması kamu güvenliğine dair ihtiyaçlar, acil durum ve afet durumlarda ciddi tehlikeler doğurmakla birlikte kamunun vatandaşlara elektronik ortamda verdiği hizmetleri de aksatabiliyor. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu değişikliği, baz istasyonlarının ruhsat ve izin süreçlerine dair hususları netleştirerek idari yaptırımlar sebebiyle işletilemez hale gelen sahaların tekrar vatandaşın hizmetine sunulması için büyük bir adım oldu.

Baz istasyonlarının ruhsatlandırılmasına ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Karar bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun Değişikliği ile:

Ülke genelinde genişbant internet altyapısının geliştirmesi amacıyla madde düzenlemesi ile arsa ve arazilerde yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus onbeş metreden yüksek kule ve direkler ile bunlarla birlikte yapılacak altyapı unsurları için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi şartı getirilmiş ve altyapının yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması sağlandı.

İmar planında gösterilmeyen yapıların ruhsatlandırılması mümkün olmadığından üçüncü ve dördüncü fıkrada ruhsat yerine izin belgesi kavramı getirildi. Aynı fıkralarda arsa ve arazilerde onbeş metreden fazla olmayan kule ve direkler ile bunların altyapı unsurları ile yapı ve binalarda elektronik haberleşme istasyonlarına özgü yapılacak kule ve direkler ile bunların altyapı unsurları için statik raporla denetim yapılması sağlanmış ve imar kanununu kapsamında bu yapılara verilecek izin için istenecek belgeler düzenlendi.

Söz konusu madde hükümleri ile denetimsiz bir alan olmaması için statik bakımından sakınca oluşturmadığına dair inşaat mühendislerinde hazırlanacak rapor şart tutulurken, fenni mesuliyetin ilgili işletmecilerce üstlenilmesi sağlandı.

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 26’ncı ve 27’nci maddeleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler özetle şu şekilde:

• Arsalarda 15 metreden yüksek kule ve direkler için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsat alınması,

• Arsalarda 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ise izin belgesi alınması,

• İzin veya ruhsat verilirken istenecek belgeler ve ücretlerin ne olacağına ilişkin hükümler yer aldı.

Bunların yanı sıra; yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına; yüksekliği on metreden az olma, statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu meslek mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek kaydıyla ilgili idarelerce izin verilmesi şartı getirildi.

• 406 sayılı Kanunun Ek 35’nci maddesine göre 02.07.2004 ile 01.10.2009 tarihleri arasında kurulmuş ve faal olan baz istasyonların kazanılmış hakları korunmuş oldu. Bu tarih aralığı dışındakiler için ise gerekli belgeleri sunmak kaydıyla ücreti mukabili ruhsat ya da izin verilmesi hükmü düzenlendi. Baz istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde uygulanacak kira bedellerine bir üst sınır getirildi. Büyükşehirlerde Yer Seçim Belgesi ücretin 5 katı, diğer yerlerde ise 3 katı - 2020 yılı için ücreti 3.640,04 TL üst sınır olarak belirlendi.
 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS